+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Zasady realizacji programów rynku pracy

ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW RYNKU PRACY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMÓW RYNKU PRACY W 2017 roku.

 

Celem realizacji usług i instrumentów rynku pracy w 2017 r. będzie wzrost zatrudnienia wśród osób bezrobotnych w oparciu o dostępne usługi i instrumenty rynku pracy. 

 
 1. Uwagi ogólne
 
 • Informacje o przyjmowaniu lub wstrzymaniu wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (PUP) w poszczególnych zakładkach dotyczących form aktywizacji.
 • Zaplanowane rodzaje wsparcia będą aktualizowane w miarę pozyskiwania nowych źródeł finansowania i uruchamiania dodatkowych projektów i programów.
 • Realizowane instrumenty rynku pracy opierać się będą na wnikliwej analizie zatrudnieniowej i kosztowej oraz adekwatności i celowości wydatkowania środków publicznych.
 • Sposób realizacji każdej z form uregulowany jest w regulaminach.
 • Wnioski, dla których określono nabór w trybie ciągłym, przyjmowane będą od 09.01.2017 r. do wyczerpania środków.
 • W przypadku wniosków o dotacje, dla których określono harmonogram naborów wniosku, PUP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ogłoszenia naboru w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków.
 • Określone zasady realizacji programów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów lub pozyskania przez PUP dodatkowych środków na realizację zadań w 2017 roku.
 • Wyklucza się przyznanie dofinasowania, udzielenia refundacji, organizacji stażu m.in. w obszarach działalności:
  • sezonowej,
  • prowadzonej wyłącznie poza granicami kraju,
  • w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego,
  • związanej z branżą erotyczną, prowadzeniem lombardu, salonu gier hazardowych,
  • w zakresie produkcji lub obrotu bronią,
  • w zakresie medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej, naturalnej i naturoterapii,
  • w zakresie wróżbiarstwa.
Szczegółowe wykluczenia dotyczące branż zawodowych lub kierunków szkoleń określone są w regulaminach dotyczących poszczególnych form wsparcia.


Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przyjmuje niżej wymienione kierunki działań.

 
 1. Szkolenia
 
 • Szkolenia grupowe organizowane będą zgodnie z planem szkoleń, który przewidywać będzie organizację i finansowanie szkoleń osób bezrobotnych w kierunkach zgodnych z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku pracy.
 
            Na szkolenia grupowe kierowane będą osoby, które:
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne,
 • mają ustalony I lub II profil pomocy,
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta indywidualnego,
 • spełniają kryteria dostępu określone w poszczególnych projektach i programach.
   
Zapisy na szkolenia grupowe odbywać się będą po ogłoszeniu planu szkoleń na 2017r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 
 • Szkolenia indywidualne organizowane będą dla osób bezrobotnych posiadających gwarancję zatrudnienia po ukończonym kursie lub planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej bezpośrednio po ukończeniu szkolenia.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni finansuje koszt szkolenia indywidualnego do 5.500,00 zł.
 
Na szkolenia indywidualne kierowane będą osoby, które:
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne określone programem szkoleniowym,
 • mają ustalony I lub II profil pomocy,
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta indywidualnego,
 • w przypadku, gdy koszt szkolenia przekroczy 5.500,00 zł, dokonają wpłaty różnicy tych kosztów,
 • spełniają kryteria dostępu  określone w poszczególnych projektach i programach.
 
Nie będą finansowane  kursy z języków obcych na poziomie podstawowym,  kursy prawa jazdy wszystkich kategorii oraz kursy w zakresie medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej, naturalnej i naturoterapii oraz wróżbiarstwa. 
Przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne odbywać się będzie w trybie ciągłym.

 
 • Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji osobom bezrobotnym posiadającym gwarancję zatrudnienia po zdanym egzaminie lub uzyskaniu licencji lub planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej bezpośrednio po zdaniu egzaminu lub uzyskaniu licencji.
 
Koszt egzaminu lub uzyskania licencji finansowany będzie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 
O sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji mogą ubiegać się osoby, które:
 • spełniają wymagania kwalifikacyjne niezbędne do przystąpienia do egzaminu lub uzyskania licencji,
 • mają ustalony I lub II profil pomocy,
 • uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta indywidualnego,
 • w przypadku, gdy koszt egzaminu lub uzyskania licencji przekroczy wysokość przeciętnego wynagrodzenia, dokonają wpłaty różnicy tych kosztów. 
 
Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie egzaminu lub uzyskania licencji odbywać się będzie w trybie ciągłym.
 
czytaj więcej
 
 1. Bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia
 
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz posiadania gwarancji zatrudnienia po ukończonych szkoleniach lub planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej bezpośrednio po ukończeniu szkoleń.
Wartość bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia.
Bon szkoleniowy ważny jest 30 dni kalendarzowych od dnia wydania.
 
Na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego kierowane mogą być osoby, które:
 • mają ustalony I lub II profil pomocy,
 • uzyskają pozytywną opinię indywidualnego doradcy klienta,
 • spełniają kryteria dostępu  określone w poszczególnych projektach i programach.
 
Przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego odbywać się będzie w trybie ciągłym.
 
czytaj więcej

 
 1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – wsparcie dla pracowników i pracodawców
 
Środki KFS przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

 
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
   
W bieżącym roku przyjęto następujące priorytety wydatkowania puli środków KFS:
 
 • Priorytet pierwszy – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
 • Priorytet drugi – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych określonych w Barometrze zawodowym
 • Priorytet trzeci - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Finansowane będą wyłącznie formy kształcenia kończące się otrzymaniem uprawnienia, certyfikatu lub innego dokumentu, potwierdzającego uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.
 
W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
 • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Wnioski przyjmowane będą w okresie od 02.02.2017 r. do 03.02.2017 r. – w przypadku, gdy złożone wnioski nie wyczerpią przyznanych środków, nabory będą powtarzane.
 
czytaj więcej

 
 1. Prace interwencyjne
 
Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca lub przedsiębiorca. Preferowani będą pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 3 miesięcy.
 
Na prace interwencyjne kierowane będą osoby, które:
 • spełniają kryteria określone przez pracodawców
 • posiadają ustalony przez doradcę klienta II profil pomocy
 • spełniają kryteria dostępu  określone w poszczególnych projektach i programach.
 
Na stanowisko pracy w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u wnioskodawcy;
 • są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;
 • zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.
 
Okres refundacji w bieżącym roku będzie wynosił 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia.
 
PUP zastrzega sobie prawo niezawierania umów o organizację prac interwencyjnych z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z Urzędem – w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych.
  
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym.
 
czytaj więcej

 
 1. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
 
Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne:
 • przysługuje spółdzielni socjalnej, która zatrudniła osobę bezrobotną na podstawie spółdzielczej umowy o pracę,
 • może obejmować okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego w pełnej wysokości i w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy,
 • wypłacany jest w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.
 
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym.
 
 1. Prace społecznie użyteczne (PSU)
 
Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę i wykonywane będą w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub organizacjach, instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Odbywać się będą w wymiarze 40 godzin miesięcznie – tj. 10 godzin tygodniowo.
 
Na PSU można skierować osoby, które:

 

 • posiadają ustalony przez doradcę klienta II profil pomocy,
 • korzystają z pomocy społecznej,
 • nie mają prawa do zasiłku.
 

 Kandydaci wskazywani są przez MOPS Sopot i MOPS Gdynia.

 
 1. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

 

W 2017r. maksymalna wysokość dotacji wyniesie 15.000,00 zł.

 

O udzielenie dotacji będą mogły się ubiegać osoby bezrobotne, które:
 • posiadają ustalony przez doradcą klienta I lub II profil pomocy,
 • spełniają kryteria dostępu określone w poszczególnych projektach i programach.
 
Wnioski przyjmowane będą cyklicznie w konkretnie określonych terminach, zgodnie z poniższym harmonogramem. 
 
I nabór:            23.01.2017 r.- 27.01.2017 r.
II nabór:           27.03.2017 r.- 31.03.2017 r.
III nabór:          05.06.2017 r.- 09.06.2017 r.
IV nabór:          04.09.2017 r.- 08.09.2017 r.
V nabór:           18.12.2017 r.- 20.12.2017 r.
 
W przypadku wcześniejszego wykorzystania lub pozyskania dodatkowych środków wymienione terminy mogą ulec zmianie.
 
czytaj więcej
 
 1. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
W 2017r. maksymalna wysokość refundacji wyniesie 15.000,00 zł.
 
O refundację będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gdyni lub Sopotu.
 
Na refundowane lub doposażone stanowisko pracy kierowane będą osoby, które:
 • posiadają ustalony przez doradcą klienta I lub II profil pomocy,
 • spełniają kryteria dostępu określone w poszczególnych projektach i programach.

Przyjmowanie wniosków o refundację będzie prowadzone w trybie ciągłym. 
 
czytaj więcej

 
 1. Staż
 
Staż organizowany będzie u pracodawców lub jednoosobowych podmiotach gospodarczych, którzy zobowiążą się do zatrudnienia lub powierzenia pracy bezrobotnemu po zakończonym stażu na okres min. 3 miesięcy.
 
Na staż można skierować osoby, które:
 • posiadają ustalony przez doradcę klienta II profil pomocy,
 • spełniają kryteria dostępu określone w poszczególnych projektach i programach.

Staż to praktyczne nabywanie umiejętności w miejscu pracy, a nie samodzielna praca. W związku z tym wyklucza się organizację stażu na stanowiskach takich jak np. robotnik gospodarczy, sprzątaczka, pracownik ochrony, kierowca, sprzedawca, przedstawiciel handlowy.  
 
Staże organizowane będą maksymalnie na okres 6 miesięcy.
  
Przyjmowanie wniosków o organizację stażu odbywać się będzie w trybie ciągłym.
 
czytaj więcej

 
 1. Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku  życia
 
Wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca lub pracodawca, u którego:
 • w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • prowadzi działalność co najmniej 6 miesięcy,
 • spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis.
 
Wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres co najmniej 24 miesięcy, natomiast okres refundacji obejmuje 12 pierwszych miesięcy zatrudnienia.
 
Maksymalna miesięczna wysokość refundacji wyniesie nie więcej niż 2.100,00 zł brutto.

Na refundowane miejsce pracy można skierować osoby, które:
 • posiadają ustalony przez doradcę klienta II profil pomocy.

Na stanowiska objęte refundacją, PUP nie kieruje:
 • członków rodziny pracodawcy lub przedsiębiorcy (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni w linii prostej);
 • osób zamieszkujących pod tym samym adresem co pracodawca lub przedsiębiorca;
 • osób wcześniej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej u danego pracodawcy.
 
Przyjmowanie wniosków planowane jest na koniec I kw. 2017 r.
 
czytaj więcej

 
 1. Pozostałe formy wsparcia
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni nie planuje realizacji:
 • robót publicznych,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • finansowania studiów podyplomowych,
 • przyznania stypendium na kontynuacje nauki,
 • pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • bonu na zasiedlenie,
 • bonu stażowego,
 • bonu zatrudnieniowego,
 • grantu na telepracę,
 • refundacji poniesionych składek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia,
 • świadczenia aktywizacyjnego,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 • finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, na staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, odbywania zająć w zakresie poradnictwa zawodowego, lub pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
 • finansowania kosztów zakwaterowania,
 • refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub kosztów opieki nad osobą zależną.
 
Dodane przez: Kamil Lary (2016-01-25 14:54) | Zmodyfikowane przez: Beata Sparzak (2017-06-12 14:04)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc grudzień 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2017-11-10 08:01
Dodane przez: Adam Łakomy
Od 13.11.2017 r. nastąpiła zmiana podziału alfabetycznego numerków do pośrednictwa...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zobacz więcej
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.