+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Gabriela Hiller

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Aleksandra Łutek

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.107

dotacje@pupgdynia.pl

Janina Orłowska

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

Anna Baranowska

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.108

dotacje@pupgdynia.pl

 
 


DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO


Przyjmowanie wniosków o refundację prowadzone jest w trybie ciągłym. 
 

Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru wniosków, w przypadku wcześniejszego wykorzystania środków. Ponadto określone zasady realizacji programów mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów lub pozyskania przez Urząd dodatkowych środków na realizację zadań w 2017r.

 

Nazwa
wsparcia

 
Maksymalna
kwota wsparcia

Szczegółowe
informacje

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

15 000,00 zł.

Czytaj więcej

Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-11 09:48) | Zmodyfikowane przez: Daria Abraham (2017-08-31 11:37)


ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA / DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
 
Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować:

1/ podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnegolub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

2/ żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,  o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymilub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna, lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

3/ podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

Refundacja stanowi pomoc de minimis.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnegolub skierowanego poszukującego pracy opiekunaoraz żłobek lub klub dziecięcy, podmiot prowadzący działalność gospodarcza polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego,  skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwentamoże złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, żłobka lub klubu dziecięcego, podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjnealbo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego poszukującego pracy opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Wnioski o refundację należy składać na drukach Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni – aktualnych na dzień składania.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przez starostę uwzględniony, w przypadku gdyjest kompletny i prawidłowo sporządzony, a Urząd dysponuje środkami na jego sfinansowanie oraz w przypadku spełniania przezpodmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjnełącznie następujących warunków:

 
  1. Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji; 
 
  1. Podmiot, w tym żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole lub szkoła prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a przedszkole lub szkoła  prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  2. Producent rolny posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych prze okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  3. Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy,  podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
  4. Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
  5. Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  6. Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy,  podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2016, poz.1137 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ((Dz.U. z 2016r. poz.1541);

Na wyposażone/doposażone stanowisko pracy nie może być skierowana osoba, która:
 
1) była zatrudniona bądź wykonywała inną pracę zarobkową u wnioskodawcy ubiegającego się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta;
2) jest współmałżonkiem, wstępnym, zstępnym w linii prostej i pierwszym stopniu pokrewieństwa zwnioskodawcą ubiegającym się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dlaskierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta;
3) zamieszkuje pod tym samym adresem co wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta;

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem, przedszkolem, szkołą,producentem rolnym, żłobkiem lub klubem dziecięcym, podmiotem świadczącym usługi rehabilitacyjne.

Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny zobowiązany jest między innymi do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnychi utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją, lub zatrudnienia skierowanego lub skierowanych poszukujących pracy opiekunów co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy i utrzymania stanowiska pracy łącznie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne zobowiązany jest między innymi do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego,  skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy i utrzymania stanowiska pracy łącznie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.
Dodane przez: Agnieszka Kraszewska (2015-11-06 14:18) | Zmodyfikowane przez: Adam Łakomy (2017-08-30 13:28)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc grudzień 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2017-11-10 08:01
Dodane przez: Adam Łakomy
Od 13.11.2017 r. nastąpiła zmiana podziału alfabetycznego numerków do pośrednictwa...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zobacz więcej
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.